Tie­to­suo­ja­se­los­te

Päi­vi­tet­ty: 5.5.2022

1 Re­kis­te­rin­pi­tä­jä

Au­rin­ko­vies­ti

Y-tunnus 3284738-8

Yh­teys­hen­ki­lö

Sirpa Leinonen

sirpa.leinonen@au­rin­ko­vies­ti.com

2 Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn tarkoitus

 • Asia­kas­suh­teen hoi­ta­mi­nen ja ylläpito
 • Asia­kas­kir­jeet ja tie­dot­teet
 • Mark­ki­noin­ti omille asiak­kail­le asikkaan luvalla esim. ko­ti­si­vu­re­fe­rens­si
 • Ana­ly­soin­ti ja ti­las­toin­ti

3 Re­kis­te­rin tie­to­si­säl­tö

Asiakkaan pe­rus­tie­dot
 • Nimi
 • Säh­kö­pos­ti
 • pu­he­lin­nu­me­ro
 • Ko­ti­si­vi­ti­laa­jan hal­lin­ta­pa­nee­lin si­sään­kir­jau­tu­mis­tie­dot
Sään­nön­mu­kai­set tie­to­läh­teet
 • Asiakkaan itse itsestään antamansa tiedot

4 Net­ti­si­vun eväs­te­käy­tän­nöt

Seu­raa­vas­sa tietoa tämän sivuston eväs­te­käy­tän­nöis­tä: mitä tietoja net­ti­si­vul­la kerätään ja miksi.

Mitä evästeet (=cookies) ovat?

Kuten useimmat net­ti­si­vut, myös tämä sivusto käyttää evästeitä. Ne ovat pieniä tie­dos­to­ja, jotka selaimesi tallentaa lait­teel­le­si pa­ran­taak­seen sivuston käyt­tö­ko­ke­mus­ta. Lisää tietoa eväs­teis­tä löydät esi­mer­kik­si Wi­ki­pe­dias­ta.

Eväs­tei­den käytöstä

Evästeitä käytetään tällä si­vus­tol­la alla ku­va­tuil­la tavoilla. Va­li­tet­ta­vas­ti useim­mi­ten ei ole mah­dol­lis­ta estää eväs­tei­den käyttöä ilman, että myös niiden mah­dol­lis­ta­mat toi­min­nal­li­suu­det estetään. Eväs­tei­den käyttö onkin näin ollen suo­si­tel­ta­vaa mikäli et ole täysin varma tar­vit­set­ko niitä tai jos ne mah­dol­lis­ta­vat palvelun jota käytät.

Tällä si­vus­tol­la käytössä olevat evästeet:
 • Sivuston toiminnan kannalta vält­tä­mät­tö­mät evästeet Näiden eväs­tei­den avulla pidetään huolta sivuston pe­rus­toi­min­nal­li­suuk­sien kuten na­vi­gaa­tion toi­min­nas­ta.
 • Lo­mak­kei­siin liittyviä evästeitä ei ole 
 • Kolmannen osapuolen evästeet  Tois­tai­sek­si ei ole kolmannen osapuolen evästeitä.
Eväs­tei­den käytön estäminen

Voit estää eväs­tei­den käytön selaimesi ase­tuk­sis­ta (li­sä­tie­toa löydät selaimesi ohje/help -valikosta). Huo­mioit­han, että eväs­tei­den käytön esto selaimen ase­tuk­sis­ta vaikuttaa sekä tämän että muiden käyt­tä­mie­si sivujen toi­min­taan.

5 Tietojen käsittely ja kä­sit­te­li­jät

Tietoja ei luovuteta sään­nön­mu­kai­ses­ti muille tahoille kuin re­kis­te­rin­pi­tä­jäl­le.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ul­ko­puo­lel­le.

Tietojen kä­sit­te­lys­sä nou­da­te­taan huo­lel­li­suut­ta ja kä­si­tel­tä­vät tiedot suojataan asian­mu­kai­ses­ti. Sivuston yl­lä­pi­tä­jä huolehtii siitä, että tietoja kä­si­tel­lään luot­ta­muk­sel­li­ses­ti ja vain niiden työn­te­ki­jöi­den toimesta, joiden työn­ku­vaan se kuuluu.

6 Tietojen säi­ly­ty­sai­ka

Hen­ki­lö­tie­to­ja säi­ly­te­tään niin kauan kuin on tarpeen muun muassa asia­kas­suh­teen yl­lä­pi­tä­mis­tä ja kir­jan­pi­toa varten. Tiedot pois­te­taan kun niiden säilytys ei enää ole tarpeen 5 vuoden kuluessa.